ปลูกป่า ล้านไร่

1+1 เท่ากับ 1,000,000 ไร่

คุณปลูกหนึ่ง เราปลูกหนึ่ง รวมกันเป็นหนึ่งล้านไร่


เราร่วมปลูกป่า (ไร่)


เราช่วยกันลด CO2 (Tonne CO2)

เราร่วมกันปลูกไปแล้ว (ต้น)

image image image

ข้อมูลกิจกรรมการร่วมปลูกป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550

เราปลูกไปแล้วทั้งหมด (ไร่)


เราลด CO2 ไปแล้ว (Tonne CO2)

รูปภาพกิจกรรมการร่วมปลูกป่า